Tips og råd

Generelt

Glass er et utrolig spennende materiale og spiller en stadig større betydelig rolle i vår hverdag.
Vi ser ut og vi får inn lys, samtidig som vind og regn holdes ute. Den grunnleggende funksjonen til glass, er å være en usynelig klimaskjerm. Men med dagens teknologi er det mulig også å bygge inn mange andre funksjoner i glasset.

 

EnergibesparingEnergisparing
Ved å bruke belegg og fylling av hulrommet med gass får vi glass med betydelig bedreisolasjonsegenskaper (U-verdi) og dermed reduserte fyringskostnader. Slike glass oppfyller dagens strenge forskriftskrav tilenergiøkonomisering.

 

SoldempingSoldemping
Dette er et annet og viktig område. Glasset hindrer overoppheting og reduserer kostnadene til kjøling. Fordi vi har en lavere solvinkel er faktisk behovet for solskjerming større i Norge enn på sydligere breddegrader.

 

Støy

Støy fra fly, økende trafikk o.l. blir et stadig større problem. Stillhet er viktig for vår hverdag og vår fysiske helse. Det finnes spesielle støydempende glasstyper som i sterk grad bidrar til dette.

 

Brann

Vi har glass som har spesielle brannhemmende egenskaper som sikrer liv og eiendom. Sistnevnte produkt forutsetter imidlertid montert i sertifiserte konstruksjoner og av en godkjent montør. Temperaturer over 40oC kan får brannsjiktet til å reagere og det advares derfor mot gardiner og tildekking på innsiden av ruten. (Se også pkt. Termisk brekkasje)

 

SikkerhetTrygghetSikkerhet /Trygghet
Glass er et sprøtt materiale og det kan derfor sprekke. For å forhindre at personer blir skadet ved sammenstøt er det utviklet såkalt sikkerhetsruter.

 

Det kan enten kan være laminert glass (2 lag glass med plastfolie mellom) som holder glassbitene fast eller herdet glass som er sterkere og som blir til små ufarlige biter ved brudd. De nye byggeforskriftene sier at slike sikkerhetsruter skal anvendes i dører og sidefelt og dette er særlig viktig når det er barn i huset som løper og som leker og kan støte sammen med glasset.

 

Kontroller derfor at den døren du skal kjøpe har sikkerhetsruter. Laminert glass har også har en innbruddshemmende effekt. Dette bidrar til å sikre dine verdier, men ikke minst trygghet for deg og din familie.

 

 

Kondens

Innvendig kondens
Årsaken til problemet er å finne i temperaturen på glassoverflaten og høy luftfuktighet i huset. Glasset vil vanligvis være den kaldeste flaten i huset og dette kan føre til at fuktigheten i luften avsetter seg på ruten som kondens (dugg). Årsaken til dette er ofte å finne i manglende ventilasjon i huset og har ingenting med glassmonteringen å gjøre.

 

Kondens mellom glassrutene
Dersom det oppstår kondens mellom glassrutene betyr det at det er en lekkasje i rutens limfuge. Dette er reklamasjonsgrunn dersom det oppstår innenfor garantitiden.

 

Utvendig kondens
Isolerruter får stadig bedre U-verdi, som er meget energiøkonomiske, og har så liten varmetilførsel fra rommet til den ytre ruten at man av og til kan få utvendig kondens. Dette skyldes stor utstråling mot himmelen og kan avhjelpes ved at man reduserer utstrålingen.

Dette kan skje ved f.eks en markise som er delvis uthengt, takutstikk og ikke minst vinduets plassering i veggen.

 

Billedforvrengning
Det reflekterende bildet fra en isolerrute kan variere på grunn av vekslende trykk og temperatur. Dette er helt normalt og viser at isolerrutene er tette.

 

Termisk brekkasje
Termisk brekkasje er et problem som sjelden oppstår og da som oftest på ruter som absorberer mer varme enn klart glass. Særlig i vår- og høstmånedene hvor det kan være kalde netter og når bare deler av ruten blir oppvarmet av solen kan det oppstå temperaturvariasjoner på glassoverflaten som fører til sprekker. Dette kan skyldes f.eks takutstikk, andre nærliggende bygg og trær. Termisk brekkasje kan også oppstå ved delvis nedrullede persienner, gardiner eller rullegardiner.
Særlig kan dette være et problem når dette ligger tett inntil glasset. Multilaminerte sikkerhetsruter og brannhemmende laminerte ruter er spesielt utsatt.
Termisk brekkasje er ikke produsentens ansvar.

 

Optiske fenomener
Floatglass er et gjennomsiktig ufarget eller farget glass med tilnærmet planparallelle overflater. I isolerglass kan denne planparalleliteten gi opphav til optiske interferensfenomener i form av et regnbuelignende mønster, såkalte Brewsterstriper. Disse er ikke å betrakte som kvalitetsfeil og er ikke berettiget til reklamasjon.

 

Riper
Riper i glassruten kan oppstå ved forhold som er helt utenfor produsentens kontroll og er derfor ikke gjenstand for reklamasjon. Riper mellom rutene er derimot reklamasjonsgrunn forutsatt at de har en størrelse og plassering som gir grunnlag for det (se illustrasjon).

 

Urenheter mellom rutene
Produksjon av isolerruter er gjenstand for en løpende produksjonskontroll som er utarbeidet i samarbeid med Norges byggforskningsinstitutt (NBI). Urenheter er reklamasjonsgrunn dersom det er sjenerende ved gjennomsyn på 3 meter avstand i normalt dagslys og ikke skrått innfallende sollys.

 

Belagt glass
Energispareglass og soldempende ruter er påført et svært tynt belegg som er nødvendig for å sikre disse egenskapene. Enkle riper og feil tillates innenfor visse rammer som er angitt i glassbransjens kvalitetsnormer. Det er også beroende om feilen er i rutens randsone eller midtsone (se illustrasjon). En viss fargeforskjell mellom ruter som står ved siden av hverandre må aksepteres.

 

Overflateskader
Glass er et meget bestandig materiale, men glassoverflaten kan skades av f.eks sementvann eller avrenning fra ferskt murverk dersom dette ikke blir spylt av glasset. Sveisesprut og sprut fra for eksempel vinkelsliper vil også gi skader i glassoverflaten. Slike skader lar seg ikke reparere.

 

Rengjøring
Glass rengjøres med lunkent nøytralt såpevann for deretter å tørkes godt med kluter som ikke loer, eller aller best med en nal.
Faste partikler må mykes opp med varmt såpevann og skrapes av. Det må utvises den største forsiktighet slik at glasset ikke bli påført riper

 

Garanti
Garantitiden for isolerruter montert i dør eller vindu i vegg er 5 år fra produksjonstidspunkt som er stemplet i metallisten mellom glassene. Garantien omfatter kun utette ruter som gir kondens mellom glasslagene.

 

GARANTIENS OMFANG
Levering av ny isolerrute til vertikaltstilte bygningskonstruksjoner de 5 første årene fra produksjonstidspunkt, inkluderer direkte arbeidskostnader for utskifting, men ikke:
1. Eventuelle kostnader for stillas og/eller annet hjelpemiddel, for eksempel kran og annet løfteredskap.
2. Ekstrakostnader forårsaket av at glassmontør anbefalt av oss, ikke kan utføre arbeidet.
3. Kostnader for andre arbeider som kreves for å kunne utføre utskiftingen, for eksempel demontering og remontering av tilstøtende bygningselementer o.a.
4. Kostnader med eventuelle etterarbeider, snekker-, murer-, malingsarbeider etc. eller andre følgekostnader.

De 5 påfølgende år leveres kun nytt glass.

Andre feil enn kondens (dugg mellom rutene) som for eksempel riper inn mot luftrommet urenheter o.s.v. skal meddeles leverandøren uten ugrunnet opphold. Det vil si så snart feilen burde ha vært oppdaget. Reklamasjoner på slike feil som meldes senere enn en måned etter at glasset eller vinduet er montert eller huset tatt i bruk vil ikke bli akseptert.

 

Randsone 5 % av høyde respektiv
bredde (NS-EN 1096-1)

 

Besiktigelse
Besiktigelse skal skje på minst 3 meter avstand i vanlig dagslys. Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslysbelysning*) fra 3 meter, vil kunne tillates. Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon.  

*) Dagslysbelysning
Dagslysbelysning er en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys.

 

RIKTIG VALG AV GLASS ER VIKTIG VED VALG AV VINDU